Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

Spoločenská zodpovednosť firmy (Corporate Social Responsibility, CSR)


Naša spoločnosť si je vedomá nespochybniteľného významu spoločenskej zodpovednosti firmy a považujeme ju za neoddeliteľnú súčasť našej firemnej kultúry. 
Zodpovedný prístup v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej považujeme za zásadný.
 

Ekonomická oblasť

Naše podnikanie je celkom transparentné, v maximálnej možnej miere sa snažíme udržiavať tradične kvalitné vzťahy tak s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj s úradmi. Veľký dôraz kladieme aj na dodržiavanie ochrany duševného vlastníctva.

 


Sociálna oblasť

Dbáme na dodržiavanie pracovných štandardov a striktne dodržujeme pravidlá nastavené v našom Etickom kódexe
Snažíme sa motivovať a podporovať našich zamestnancov formou najrôznejších benefitov a aktivít. 
Podporujeme tiež celospoločenské sociálne projekty – viac info nájdete v sekcii Pomáhame.

 


 

Environmentálna oblasť

Nepretržite pracujeme na minimalizácii negatívnych dopadov našej činnosti na životné prostredie. 
Samozrejmosťou je starostlivé triedenie odpadov a používanie obalov z recyklovaných materiálov. V posledných rokoch významne vzrástla výroba vlastných produktov z recyklovaných, recyklovateľných a prírodných materiálov, a to v najvyššej možnej miere. Osvetou v tomto odvetví sa nám darí pozitívne ovplyvňovať našich klientov a prinášať na trh povedomie o nových možnostiach a technológiách, vďaka ktorým môže mať každý klient plne zákaznícke funkčné „ECO friendly“ darčeky. Viac v sekcii Udržateľnosť.