Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV 1000KOZ, s.r.o.

Etický kódex vyjadruje základné princípy a očakávania pre správanie zamestnancov spoločnosti 1000KOZ, s.r.o., ďalej len spoločnosť.

Naše hlavné zásady:

 •   záujem zákazníka kladieme na prvé miesto,
 •   v obchodovaní sme čestní a vo vzťahoch korektní,
 •   pri rokovaní sme zodpovední a diskrétni,
 •   rešpektujeme zákony,
 •   vážime si svojich kolegov,
 •   vyznávame princípy kultúry PEARL a konáme eticky.

 

Tieto zásady platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Zamestnanci v manažérskych pozíciách majú vyššiu zodpovednosť; vedú svoje tímy prostredníctvom príkladného správania a vytvárajú prostredie, v ktorom sú ako základné kvality prezentované čestnosť a integrita. Žiadny zamestnanec nemôže byť nikdy žiadaný o konanie v protiklade s týmto Kódexom. Etický kódex je zakotvený priamo vo všeobecnej definícii poslania spoločnosti a je jej základnou a najdôležitejšou normou, na ktorú nadväzujú ďalšie predpisy.

 

Spoločnosť sa usiluje o to, aby sa stala organizáciou, ktorá:

 •   načúva svojim zákazníkom a predvída ich potreby prostredníctvom poskytovania vynikajúcich produktov a služieb,
 •   napĺňa potenciál svojich zamestnancov,
 •   pomáha miestnemu prostrediu, s dôrazom na udržateľný rozvoj.

Organizácia, pre ktorú sú na prvom mieste ľudia, je založená na konkrétnych princípoch, ktoré sú základom pre každodenné myslenie a konanie jej zamestnancov. Tieto princípy tvorí skratka PEARL:

Pre dodržiavanie týchto princípov je dôležité, ako sa správame: prejavujeme rešpekt, sme ústretoví a zameriavame sa na výsledky. Veríme, že správanie v súlade s týmito hodnotami nám pomôže nielen neustále potvrdzovať dôveru v našu spoločnosť, ale tiež poslúži ako referencia pre súčasných a nových klientov.

Preto sú všetky zásady opísané v tomto Kódexe spojené s vyššie uvedenými princípmi a hodnotami správania.

P / PERFORMANCE / VÝKONNOSŤ

E / EMPOWERMENT / ZMOCŇOVANIE

A / ACCOUNTABILITY / ZODPOVEDNOSŤ

R / RESPONSIVENESS / VNÍMAVOSŤ

L / LOCAL EMBEDDEDNESS / LOKÁLNE UKOTVENIE

Respect (Rešpekt):

prejavujeme rešpekt k zákazníkom. Prejavovanie rešpektu znamená správanie sa k všetkým ľuďom ako k seberovným, transparentnosť, uznanie ľuďom na základe toho, čo robia a kým sú, najmä však na základe dôstojnosti každého jednotlivca. Rešpekt je vždy obojstranný. Nie je len vyžadovaný, ale musí byť tiež prejavovaný.

Responsiveness (Vnímavosť):

Načúvame svojim klientom, zamestnancom a všetkým, s ktorými komunikujeme, zisťujeme ich potreby a čo najlepšie sa snažíme ich naplňovať. Vnímavosť znamená očakávania a pohotové a ústretové správanie na základe návrhov, vplyvov, žiadostí či snáh. Vnímavosť znamená tiež záujem, prijatie, veľkorysosť, nestrannosť, pozorovanie, otvorenú myseľ, ústretovosť, toleranciu a pochopenie. Implikuje pocit „všetci sme na jednej lodi“ a kooperatívne správanie.

Results driven (Zameranie na výsledok):

Usilujeme sa o dosahovanie cieľov pre našich zákazníkov, zamestnancov a organizáciu. Plníme, čo sme sľúbili!

Pri zameraní sa na výsledok sa sústreďujeme na plnenie cieľov a dosahovanie výsledkov v súlade s požadovaným zadaním, termínom, nákladmi a kvalitou. Je potrebné rešpektovať postupy, čo však neospravedlňuje zlé výkony. Spolupráca posilňuje schopnosť dosahovať výsledky. Osoba alebo organizácia zameraná na výsledok sa sústreďuje na dosiahnutie konkrétnych a merateľných cieľov a na neustále zlepšovanie.

Rozsah a záväznosť Etického kódexu

Tento Etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov spoločnosti. Tvorí minimálny súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od všetkých zamestnancov.

Spoločnosť je oprávnená sledovať dodržiavanie Etického kódexu a pravidelne hodnotí správanie jednotlivých zamestnancov vo vzťahu k hodnotám spoločnosti. Nedodržiavanie ktoréhokoľvek štandardu v rámci Etického kódexu môže po nestrannom posúdení viesť k disciplinárnemu konaniu, v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi.

PERFORMANCE / VÝKONNOSŤ

Zamestnanci sa usilujú o dosahovanie vynikajúcich výsledkov vo všetkých úlohách, a tým potierajú podpriemernosť. Sme zameraní na zákazníkov. Pomocou bezchybného vykonania neustále zlepšujeme kvalitu svojich produktov a služieb tak, aby prekonávali očakávania našich zákazníkov.

 

Pracovný čas

Dlhodobý úspech spoločnosti závisí najmä od vysokej efektivity práce zamestnancov. Spoločnosť pre svojich zamestnancov vytvára také podmienky, aby mohli v pracovnom čase riadne vykonávať svoju prácu.

Pracovný čas musia zamestnanci využívať efektívne a vykonávať iba činnosti, ktoré sú pre zamestnávateľa prínosom. Tieto činnosti sú stanovené pracovnoprávnymi a vnútornými predpismi.

Návykové látky ovplyvňujúce výkonnosť

Užívanie alkoholických nápojov, omamných a iných návykových látok v pracovnom čase môže viesť k ohrozeniu zdravia či života, podstatnému poškodeniu dobrého mena spoločnosti či k výraznej finančnej škode.

Zamestnanci nesmú pracovať pod vplyvom omamných, psychotropných a iných návykových látok či alkoholu.

EMPOWERMENT / ZMOCŇOVANIE

Štýl manažérskeho vedenia povzbudzuje kreativitu každého zamestnanca a podporuje ich spoluprácu. Zamestnanci majú dostatočný priestor pre vytváranie takých postupov a pravidiel, ktoré presvedčia našich zákazníkov o vysokej úrovni našich služieb.

 

Podnikateľské konanie

Aby bola spoločnosť vo svojom podnikaní úspešná, vytvára a podporuje silného podnikateľského ducha. Spoločnosť takisto podporuje a oceňuje tvorivosť a iniciatívu. Zamestnanci teda musia svoje konanie stavať na zdravom podnikateľskom myslení a konať tak, akoby sami boli vlastníkmi firmy. Také konanie prinesie spoločnosti maximálny dlhodobý finančný efekt.

Iniciatíva

Pre svoj úspech na konkurenčnom trhu potrebuje mať spoločnosť zavedené vysoko efektívne a účinné procesy. Preto uplatňujeme proaktívny prístup k návrhom na zlepšenie súčasných pracovných procesov. Nové myšlienky podporujú zmeny. Všetci zamestnanci môžu svoje názory otvorene vyjadrovať a ich názory sa berú do úvahy.

Dodržiavanie zverených právomocí

V obchodných vzťahoch je spoločnosť vždy zastúpená konkrétnym zamestnancom, ktorý priamo komunikuje so zákazníkom a vytvára s ním dlhodobé obchodné vzťahy. Je nutné dodržiavať všetky podpisové, rozhodovacie či schvaľovacie oprávnenia a limity pre obchodovanie. Zamestnanec smie v mene spoločnosti uzatvárať, rozhodovať či schvaľovať iba také obchody, pre ktoré mu boli udelené schvaľovacie právomoci.

ACCOUNTABILITY / ZODPOVEDNOSŤ

Zamestnanci prijímajú osobnú zodpovednosť za svoje úlohy. Slúžime záujmom našich zákazníkov a zaslúžime si ich dôveru tak, že pracujeme etickým a finančne rozumným spôsobom. Výsledky zverejňujeme transparentným spôsobom.

 

Dodržiavanie pravidiel

Pravidlá, ktoré upravujú oblasť jej podnikania, môže spoločnosť dodržiavať iba vtedy, keď sa jej zamestnanci riadia pravidlami, ktoré upravujú ich prácu. Spoločnosť požaduje dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych aj vnútorných pracovných predpisov a toto dodržiavanie priebežne kontroluje.

Zamestnávateľ zoznamuje zamestnancov s platnými vnútornými predpismi a umožňuje im nahliadať do týchto aj iných predpisov, napríklad na intranete.

Stret záujmov

Spoločnosť od svojich zamestnancov očakáva, že budú schopní jasne rozlišovať hranicu medzi svojím profesijným a súkromným životom a že budú vždy konať tak, aby si zachovali nezávislosť a vyhli sa stretu zájmov. Zamestnanci nesmú vykonávať obchody či transakcie, na ktorých sú priamo či nepriamo osobne zainteresovaní a ktoré by tak mohli viesť k stretu záujmov. Zamestnanci sú povinní odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, ovplyvňovanie, prianie alebo žiadosť, ktoré by mohli ohroziť nestrannosť rozhodovania vo veciach zákazníkov alebo obchodných partnerov. Akýkoľvek iný než rýdzo pracovný vzťah medzi zamestnancami nesmie narušiť normálny pracovný výkon zamestnanca či tímu.

Ochrana majetku spoločnosti

Spoločnosť poskytuje zamestnancom rôzne druhy komunikačných prostriedkov, aby mohli pracovať efektívne (napr. počítače, telefóny, prístup na internet a k dátam atď.). Tieto prostriedky musia byť využívané iba v súvislosti s pracovnou činnosťou, pre ktorú sú určené. Ak vnútorné predpisy nestanovujú inak, majetok spoločnosti možno použiť iba na pracovné účely; poskytované zdroje možno používať iba v súlade so zákonom. Všetci zamestnanci sú povinní udržiavať svoje pracovisko a jeho okolie upratané a v poriadku.

Rovné zaobchádzanie

Spoločnosť zakazuje akúkoľvek formu priamej či nepriamej diskriminácie alebo nerovného zaobchádzania so zamestnancami alebo zákazníkmi podľa rasy, pohlavia, stavu, sexuálnej orientácie, veku, rodinného stavu, hendikepu, náboženstvo atď. Zamestnancov ani klientov nemožno diskriminovať ani vo vzťahu k ponúkaným produktom a službám, prístupu k zamestnaniu, podmienkam zamestnania, vzdelávaniu, pracovnému postupu či zaradeniu do pozícií.

Súkromné podnikanie mimo pracovného času

Spoločnosť rešpektuje súkromnú činnosť zamestnancov mimo pracovného času. Je však možné, že subjekty, v ktorých budú zamestnanci angažovaní, budú v takom obchodnom vzťahu so spoločnosťou, ktorý predstavuje stret záujmov. Preto musí byť podnikateľská činnosť (vrátane mandátov) prevádzkovaná mimo pracovného pomeru k zamestnávateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovnou zmluvou a vnútornými predpismi zamestnávateľa. Zamestnancom nie je umožnená taká podnikateľská činnosť, ktorá by viedla či mohla viesť k stretu osobných záujmov a záujmov skupiny. O súkromnom podnikaní je potrebné spoločnosť informovať bezodkladne.

Ochrana dát a dôverné informácie

Vzťah so zákazníkom je založený na vzájomnej dôvere a zachovávaní dôvernosti. Činnosť spoločnosti je sčasti založená na ochrane dôverných údajov o zákazníkoch. Rozhodovanie prebieha na základe úplných a pravdivých údajov.

Na všetky informácie o zákazníkoch alebo obchodných partneroch spoločnosti získaných pri výkone činnosti sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. S takými informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými. Všetky vnútorné informácie a údaje o zákazníkoch a obchodných partneroch musia zamestnanci chrániť proti neoprávnenému použitiu, zverejneniu, pozmeneniu či zničeniu. Tieto údaje smú byť použité iba s cieľom, na ktorý boli získané. Ochrana dôverných údajov sa týka všetkých dátových nosičov bez ohľadu na ich podobu. Zamestnanci nesmú do informačných systémov skupiny vkladať chybné alebo skreslené údaje a nesmú zatajovať žiadne údaje dôležité pre rozhodovanie. Zamestnanci nesmú umožniť neoprávneným osobám prístup do priestorov spoločnosti alebo informačných systémov. Zamestnanci musia dodržiavať právne aj vnútorné predpisy o dôvernosti osobných dát, o nakladaní s nimi a o ich spracovaní. Spoločnosť chráni všetky dáta a osobné údaje o svojich zamestnancoch v súlade s príslušnými právnymi a regulačnými predpismi.

RESPONSIVENESS / VNÍMAVOSŤ

Zamestnanci vnímajú a pohotovo a ústretovo reagujú na návrhy, žiadosti a snahy vedenia, kolegov aj našich zákazníkov.

Kultúra a etické konanie

Riadne a etické konanie každého zamestnanca ovplyvňuje dobrú povesť spoločnosti. Prispieva k pozitívnej firemnej kultúre a ovplyvňuje osobnú motiváciu a výkon každého zamestnanca. Od každého zamestnanca vždy očakávame správanie podľa princípov PEARL.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na slušné správanie. Správanie na pracovisku nesmie znepríjemňovať situáciu ostatných ani ohrozovať ich zdravie a bezpečnosť.

V súlade so zákonmi a vnútornými predpismi týkajúcimi sa prevencie a intervencie je všetkým zamestnancom zakázané:

 •   vyvíjať nevhodný tlak alebo vplyv,
 •   vznášať urážlivé poznámky,
 •   konať spôsobom, ktorý podkopáva integritu alebo dôstojnosť ostatných kolegov

v zamestnaní,

 •   spolčiť sa proti ostatným kolegom,
 •   šikanovať, obťažovať alebo sexuálne obťažovať kolegov,
 •   zneužívať svoje postavenie vo vzťahu k svojim kolegom.

 

Dobrá povesť spoločnosti

Vnímanie spoločnosti verejnosťou ovplyvňuje aj správanie jej zamestnancov. Uplatňovanie profesionálneho prístupu vo všetkých činnostiach vyjadruje úctu k dobrému menu spoločnosti. Zamestnanci nesmú zneužívať dobré meno spoločnosti ani svoje postavenie v spoločnosti na presadzovanie svojich súkromných záujmov, názorov alebo záujmov tretích strán.

Zameranie na zákazníka

Pretože spoločnosť sa usiluje o vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, je jej prístup profesionálny, s dostatočnými schopnosťami a know-how a je charakterizovaný otvorenosťou a úctou k ostatným. Také konanie sa očakáva od každého zamestnanca. Cieľom spoločnosti je pristupovať k zákazníkovi čestne a poctivo vo všetkých oblastiach vzťahu. Preto majú zákazníci k dispozícii úplné a presné údaje. Spoločnosť dbá na to, aby podmienky a konanie boli vždy pre zákazníka transparentné a zrozumiteľné.

Tímový duch a spolupráca

Úspech spoločnosti ako celku je do značnej miery podmienený kvalitou a úrovňou komunikácie a spolupráce medzi zamestnancami. Spoločnosť od svojich zamestnancov očakáva priateľský a otvorený prístup ku kolegom, úctu a budovanie tímového ducha. Je nevyhnutné oznamovať informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre ostatných, a to vždy s ohľadom na dodržiavanie ostatných pravidiel, napr. zachovanie dôvernosti informácií.

Potreby zamestnancov a profesijný rozvoj

Spoločnosť chápe, že motivácia jej zamestnancov je okrem iného daná tým, nakoľko naplňuje ich individuálne potreby a požiadavky. Prostredníctvom svojich vedúcich zamestnancov si spoločnosť tieto potreby a požiadavky všíma, ponúka zamestnancom možnosť profesijného rozvoja a snaží sa naplňovať ich primerané priania, s prihliadnutím na povahu práce, technické a prevádzkové podmienky, aby zamestnanci mohli podávať kvalitný pracovný výkon.

Spoločnosť podporuje iniciatívu jednotlivcov v smere ich ďalšieho rozvoja a ponúka zamestnancom príležitosť získať všetky znalosti, ktoré potrebujú na výkon práce. Okrem toho spoločnosť podporuje iniciatívy, ktoré posilňujú motiváciu zamestnancov, ako je napr. práca z domova, široké príležitosti pre osobný rozvoj, programy pre rodičov a pod.

LOCAL EMBEDDEDNESS / LOKÁLNE UKOTVENIE

 

Ako zamestnanci sme spoločensky zodpovední. Dodržujeme miestne pravidlá a predpisy. Správame sa ekologicky. Vítame rôznorodosť našich zákazníkov, spolupracujeme a vytvárame dlhodobé klientske vzťahy.

Firemná spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť podporuje firemnú spoločenskú zodpovednosť. Vždy je nutné uplatňovať zásady a vyhlásenia skupiny v oblasti korupcie, ochrany ľudských práv a ochrany životného prostredia. Spoločnosť rešpektuje, podporuje a v rámci celej spoločnosti uplatňuje princípy, na ktorých stoja všeobecné ľudské práva.

Vnímanie spoločnosti verejnosťou

Pri verejnom vyjadrovaní názorov a pri komunikácii s oznamovacími prostriedkami musia byť rešpektované princípy a hodnoty spoločnosti. Oznamovacími prostriedkami sa rozumejú tradičné médiá (rozhlas, televízia, tlač atď.) aj nové a sociálne médiá (napr. textové správy, internet, chat, blogy, diskusné fóra, virtuálny svet „druhý život“ – Second Life – a sociálne siete, ako je Facebook, Netlog a ďalšie).

Činnosť mimo spoločnosti

Spoločnosť víta, keď sa jej zamestnanci vo svojom voľnom čase venujú športu, kultúre, vedeckému výskumu, činnosti v záujmových organizáciách a pod. Pri takej činnosti však pracovníci nesmú za žiadnych okolností vystupovať ako zamestnanci spoločnosti. To platí aj pre ich prípadné politické či náboženské aktivity.

Spoločnosť 1000KOZ, s.r.o., nie je zástancom politickej, náboženskej ani inej ideovej agitácie na pracovisku ani smerom k zákazníkom.

Záver

Správanie v súlade s týmto kódexom je základom úspešného fungovania našej spoločnosti. V prípade akýchkoľvek nejasností či pochybností sa môže zamestnanec obrátiť na svojho nadriadeného.

Ak ktokoľvek porušuje vyššie opísané etické štandardy, poškodzuje spoločnosť aj jej zamestnancov. Akékoľvek podozrenie na závažné porušenie zákona, predpisu alebo etického štandardu je nevyhnutné oznámiť nadriadenému manažérovi.