Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

Obchodné podmienky

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky blíže upravují smluvní vztahy mezi Dodavatelem – obchodní společností 1000KOZ s.r.o., IČ: 29018129, se sídlem Praha 5, Radotín, Býšovská 807/8, PSČ 153 00, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 160282 (dále jen Dodavatel) a Odběratelem, kterým může být vždy pouze podnikatel (nikoliv spotřebitel) uzavírající smlouvu při své podnikatelské činnosti a vztahují se na dodávky veškerého sortimentu Dodavatele, který aktuálně nabízí, mimo jiné i prostřednictvím elektronického katalogu, umístěného na internetových stránkách www.promoteus.cz.

1.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví odchylná ujednání. Odběrateli musí být tyto Obchodní podmínky poskytnuty před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí. Odběratel rovněž prohlašuje, že se ve vztahu k Dodavateli nepovažuje za slabší smluvní stranu, měl možnost obsah smlouvy ovlivnit a veškerá její ujednání považuje za dostatečně projednaná.

1.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

II. Smlouva

2.1 Smlouva je uzavírána písemně, nebo formou elektronické pošty (vzájemnou emailovou komunikací Odběratele s Dodavatelem), pokud jsou z jejího obsahu zřejmé všechny podstatné náležitosti smlouvy.

2.2 Doručením úplné objednávky Odběratele dochází k návrhu na uzavření smlouvy dle § 1725 občanského zákoníku. Objednávka Odběratele musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail) a musí být dostatečně určitá. Objednávka je pro Odběratele závazná a může jím být odvolána pouze do okamžiku, než Dodavatel odeslal její přijetí.

2.3 Potvrzením objednávky ze strany Dodavatele je mezi smluvními stranami smlouva uzavřena. Potvrzení přijetí objednávky Dodavatelem musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail). Přijetí objednávky je účinné okamžikem doručení potvrzení Odběrateli.

III. Výpůjčka vzorků

3.1 Po dohodě smluvních stran má Odběratel možnost si od Dodavatele vypůjčit vzorky z nabízeného sortimentu zboží. Výpůjčka je bezplatná a o jejím poskytnutí smluvní strany sepíší výpůjční protokol, v němž bude uveden druh, počet a cena vypůjčených vzorků a délka výpůjčky.

3.2 Odběratel je povinen vypůjčené vzorky zboží vrátit Dodavateli nejpozději do 3 dní od ukončení termínu zápůjčky. Pokud Odběratel vypůjčené vzorky v uvedené lhůtě nevrátí, platí, že je mezi stranami uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě vzorku a Odběratel je povinen uhradit Dodavateli plnou cenu vzorků, uvedenou ve výpůjčním protokolu. Tuto cenu vyfakturuje Dodavatel Odběrateli fakturou vystavenou dle čl. VIII. těchto Obchodních podmínek.

IV. Cena zboží

4.1 Cena za dodání objednaného zboží je vždy sjednána přímo ve Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou zboží včetně jeho balení, vč. dopravy k Odběrateli.

4.2 Dodavatel si z důvodu možné změny cen u subdodavatele či výrobce vyhrazuje právo změny ceny nabízeného zboží v mezidobí od zaslání cenové nabídky do přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky Dodavatelem (tj. po uzavření smlouvy) je cena pro obě smluvní strany závazná.

4.3 Dodavatel si vyhrazuje právo použít vzorky zboží objednaného Odběratelem ke svým marketingovým účelům.

V. Dodání zboží

5.1 Dodací lhůta činí 4 týdny, není-li ve smlouvě ujednán jiný termín.

5.2 Dodací lhůta nepočíná běžet od uzavření smlouvy, tj. přijetím objednávky, ale začíná běžet až od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží od Odběratele jeho písemné (popřípadě e-mailové) odsouhlasení poslední korektury návrhu (vzorku) zboží bez dalších výhrad. V případě, že nebude poslední korektura Odběratelem odsouhlasena v termínu uvedeném Dodavatelem, doba dodání se prodlužuje.

5.3 Nedodržení dodací lhůty kvůli nepředvídatelným okolnostem způsobeným pandemií koronaviru COVID-19 (např. zpřísnění karanténních opatření, např. zákaz vycházení, uzavření/omezení provozu překladišť kurýrních služeb v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19, omezení provozu celních orgánů v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19) není (pokud není výslovně smluvně stanoveno jinak, např. uvedením předpokládaného a garantovaného data dodání v zakázkovém listu) důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy. Zároveň odběrateli nevzniká z důvodu nedodržení smluvené dodací lhůty nárok na slevu, či smluvní pokutu.

5.4 Dodavatel si vyhrazuje právo odchylky v množství dodaného zboží až o 10%, než bylo objednané množství. Tato skutečnost není důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy, ale zakládá změnu ceny dle skutečně dodaného množství zboží.

VI. Převzetí zboží Odběratelem

6.1 Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav a úplnost zásilky, zejména zda je ve správném množství a bez zjevných vad, což potvrdí do dodacího a přepravního dokladu. Pakliže nebude zjevná vada či vada v množství vytčena v dodacím dokladu, považuje se dodávka za dodávku ve správném množství a bez zjevných vad.

6.2 Převzetím zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením ceny.

VII. Platební podmínky

7.1 Dodavatel vystaví na cenu za dodání objednaného zboží Odběrateli fakturu na příslušnou částku. Standardní splatnost faktury jsou 2 týdny od jejího vystavení. Dodavatel může splatnost faktur vzhledem k nově přijatým objednávkám jednostranně zkrátit.

7.2 Dodavatel je oprávněn požadovat (zejména u odběratelů, kteří nejsou stálí zákazníci dodavatele) zaplacení přiměřené zálohy až do výše 100% ceny za objednané zboží. Dodací lhůta počíná v takovém případě běžet teprve úplným uhrazením zálohy.

7.3 Datem uhrazení ceny za dodané zboží je datum připsání příslušné částky na účet Dodavatele. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za dodané zboží je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo Dodavatele na náhradu škody ani na zákonné úroky z prodlení. Započtení na cenu se zakazuje.

7.4 Dodavatel je oprávněn nepřijmout další objednávky Odběratele, jestliže nemá ke dni zaslání objednávky uhrazeny veškeré splatné závazky vůči Dodavateli.

7.5 Ocitne-li se Odběratel v prodlení s platbou svých splatných závazků, je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávky dalšího zboží, a to až do úplné úhrady splatných závazků Odběratele. Takový postup není porušením smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případnou újmu Odběratele.

7.6. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat po Odběrateli, který má vůči němu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží.

VIII. Odpovědnost za vady

8.1 Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí Odběratelem. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Reklamace zboží

9.1 Práva Odběratele vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, uplatňuje Odběratel písemně, a to na adresu el. pošty info@promoteus.cz (dále jen „reklamace“).

9.2 Vadné zboží zasílá Odběratel Dodavateli na adresu 1000KOZ, s.r.o., Nám. Osvoboditelů 1409/6, 153 00 Praha 5 na vlastní náklady. Na náhradu nákladů má Odběratel právo v případě uznání reklamace jako oprávněné.

9.3 Oprávněnost reklamace posoudí Dodavatel nejvýš do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží Dodavateli.

9.4 V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u Dodavatele neprodleně, jinak platí, že zboží bylo řádně dodáno. Zároveň s písemnou reklamací je Odběratel povinen v takovém případě předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy.

9.5 V případě, že je doprava zboží k Odběrateli zajišťována kurýrní službou, a zboží je dodáno kurýrní službou poškozené, je Odběratel povinen vyhotovit fotodokumentaci a ve spolupráci s kurýrní službou příslušný zápis o škodě.

9.6 Dodavatel vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění Dodavatele podle smlouvy vady, budou nároky Odběratele z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, odstraněním ostatních vad, dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Odběratel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy.

9.7 Reklamace zboží Odběratelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit celou kupní cenu či plnit jiné závazky vůči Dodavateli.

9.8 Odběratel má právo na náhradu nutných nákladů poštovného, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy zcela, případně zčásti, jestliže se splnění objednávky, které je předmětem smlouvy, stane nemožným (tzn. subdodavatel či výrobce již objednané zboží nedodává, resp. nevyrábí, a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase). Pokud Odběratel již zaplatil část nebo plnou cenu objednávky, je Dodavatel povinen mu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu v plné výši vrátit.

10.2 Odběratel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

XI. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

11.1. Odběratel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření smlouvy poskytl, a to pro účely realizace práv a povinnosti ze smlouvy vyplývajících a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Dodavatelem.

11.2. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Odběratel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat doručením písemného oznámení na adresu sídla Dodavatele.

XII. Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

12.1 Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů a oddělený sběr elektroodpadu Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Spotřebitel má v systému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým výrobkem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad, natož pak do přírody na „černé“ skládky. Použitý, nefunkční výrobek tak nesmí skončit jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu, resp. místě zpětného odběru baterií a akumulátorů), protože takové vysloužilé zařízení, baterie či akumulátor, může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení, baterií a akumulátorů nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu a baterií a akumulátorů na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Spotřebitel je informován níže zobrazeným symbolem přeškrtnuté popelnice, že příslušné elektrozařízení, baterie či akumulátor nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 5Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť. Ekologická likvidace elektrozařízení, baterií a akumulátorů uváděných naší společností na trh podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivními systémy provozovanými společnostmi REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO: 64510263 (dále jen „REMA Systém“), a REMA Battery s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 28985681 (dále jen „REMA Battery“), na základě smluv o společném plnění. Zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů, baterií a akumulátorů je možné bezplatně na místech zpětného odběru. Naše společnost využívá veřejně dostupné sběrné sítě společností REMA Systém a REMA Battery. Kompletní seznam sběrných míst pro zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů, resp. pro oddělený sběr elektroodpadu nepocházejícího z domácnosti, jejich provozní doba včetně telefonních čísel, je uveden na internetových stránkách MŽP v Registru míst zpětného odběru a na webových stránkách https://www.remasystem.cz/sberna-mista/ . Odevzdáním elektrospotřebiče, baterie či akumulátoru na příslušné sběrné místo zajistíte jeho ekologickou recyklaci. Doplňkově lze dále využít v případě baterií a elektrozařízení v množství do 20 kg službu re:Balík (www.remasystem.cz/re-balik) a v případě množství nad 20 kg službu BUĎ LÍNÝ (www.remasystem.cz/bud-liny). Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus). Nefunkční elektrozařízení ani baterie a akumulátory prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní. V případě, že by Vám uvedené informace nepostačovaly k úspěšnému vyřešení situace související s odevzdáním použitého elektrozařízení ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru, kontaktujte nás, prosím.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 558 (přednost obchodních zvyklostí před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky), § 1732 odst. 2 (návrh dodat zboží za cenu určenou v katalogu je nabídkou), § 1740 odst. 3, § 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2, § 1978 odst. 2 (marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy), § 2108 (kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu)

13.2 Odběratel přebírá riziko změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

13.3 Práva Odběratele vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez přechozího písemného souhlasu Dodavatele.

13.4 Pokud vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají české právo jako právo rozhodné. Spory mezi Dodavatelem a Odběratelem budou vždy řešeny věcně příslušným soudem, v jehož obvodu se nachází sídlo Dodavatele.