Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

Pravidlá Bonus programu

Pravidlá Bonus programu

Bonus program prevádzkuje spoločnosť 1000KOZ s.r.o., so sídlom Býšovská 807/8, 153 00 Praha 5, IČO 29018129, Česká republika (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Registrovaným zákazníkom (ďalej len „registrovaný zákazník“) sa na účely Bonus programu rozumie fyzická osoba, ktorá úspešne urobila registráciu na internetových stránkach www.promoteus.cz a bola jej potvrdená prevádzkovateľom účasť v Bonus programe.

Nadriadenou organizáciou registrovaného zákazníka je právnická/fyzická osoba, ktorú registrovaný zákazník v rámci obchodného kontaktu s prevádzkovateľom zastupuje.

Súhlas nadriadenej organizácie s účasťou registrovaného zákazníka v Bonus programe potvrdzuje registrujúci sa zákazník prevádzkovateľovi pri registračnej procedúre.

Cieľom Bonus programu je umožniť registrovanému zákazníkovi získať vzorky produktov prevádzkovateľa bez nutnosti priamej finančnej úhrady ceny vzoriek a nákladov na dopravu k registrovanému zákazníkovi.

Možnosť registrovaného zákazníka získať od prevádzkovateľa odmenu v rámci Bonus programu je závislá od počtu bodov, ktoré je možné získavať nákupom tovaru od prevádzkovateľa. Body získané v rámci programu (Bonus konto) sú evidované v profile registrovaného zákazníka na internetovom portáli prevádzkovateľa.

Odmenu v rámci Bonus programu možno vyberať z produktov prevádzkovateľa uvedených na adrese www.promoteus.cz/bonusProgram, pri každom produkte je uvedená informácia o jeho bodovej hodnote v rámci Bonus programu.

Počet bodov v Bonus programe sa odvodzuje z hodnoty prevádzkovateľom fakturovaných objednávok registrovaného zákazníka. Body sú pripočítané na účet účastníka vždy po ukončenej fakturácii zákazky.

Odmenu v rámci Bonus programu musí registrovaný zákazník nárokovať najneskôr do konca januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nárok na odmenu nákupom produktov prevádzkovateľa vznikol (rokom, v ktorom vznikol nárok na odmenu v rámci Bonus programu, je mienený rok fakturácie objednávky registrovaného zákazníka prevádzkovateľom, za ktorú sú zákazníkovi pridelené body v rámci Bonus programu). Pokiaľ zákazník nevyčerpá body vo vyššie uvedenom termíne, je počet v termíne nevyčerpaných bodov redukovaný na 50 % pôvodného počtu bodov.

Body získané v rámci Bonus programu sú neprenosné. Po zmene nadriadenej organizácie registrovaného zákazníka je jeho Bonus konto zrušené bez možnosti prevodu bodov na tretiu osobu.

Na strane prevádzkovateľa možno odmietnuť plnenie odmeny do chvíle zaplatenia všetkých pohľadávok, ktoré z titulu predaja tovaru vzniknú prevádzkovateľovi voči nadriadenej organizácii registrovaného zákazníka. V prípade, že registrovaný zákazník/nadriadená organizácia registrovaného zákazníka vráti prevádzkovateľovi tovar, organizátor odpočíta zodpovedajúci počet bodov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek program jednostranne ukončiť. Ukončenie programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási prevádzkovateľ oznámením na internetových stránkach www.promoteus.cz minimálne jeden kalendárny týždeň pred dňom ukončenia programu. Po dátume ukončenia programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru prevádzkovateľa.

Registrovaným zákazníkom nevzniká účasťou v programe právny nárok na odmenu. Odmenu nemožno vymáhať súdnou cestou.

Prevádzkovateľ programu je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá programu, pričom zmena je účinná okamihom jej vyhlásenia na www.promoteus.cz.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22. 11. 2021.